Kompleksowe wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Zapewniamy pełen zakres usług dla cudzoziemców i pracodawców w zakresie legalizacji pobytu oraz pracy

PRACODAWCA

 • Konsultacje w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.
 • Uzyskanie każdego rodzaju zezwolenia na pracę, w tym oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na 2 lata.
 • Pomóc w przygotowywaniu dokumentów dla legalizacji pobytu cudzoziemców (Załącznik nr 1)

CUDZOZIEMIEC

 

 • Konsultacje w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.
 • Uzyskanie każdego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały (Karta pobytu) oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 • Pomóc w przygotowaniu dokumentacji dla zmiany celi pobytu (wykonywanie pracy/pobyt z cudzoziemcem/inne okoliczności/połączenie z rodziną)
 • Pomoc w uzupełnienie braków formalnych w sprawie.
 • Złożenie wszelkich dokumentów/pism urzędowych/ wyjaśnień/oświadczeń.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla uzyskania numery Pesel/Meldunku.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem

698586678

legalizacja@meritumhr.pl

Легализация иностранцев в Польше

Всесторонняя поддержка в сфере легализации пребывания и работы иностранцев в Польше.

Мы предоставляем услуги для частных лиц и их семей, а также для компаний, облегчая весь процесс легализации в Польше. Помогаем работодателям в оформлении всех нужных документов для подачи на карты побыту иностранцев и получение разрешительных документов на работу.

Наши услуги для работодателя:

 • Консультации в области легализации пребывания и работы иностранцев.
 • Помощь в оформлении всех нужных документов для подачи на карты побыту иностранцев.
 • Получение разрешительных документов на работу (oświadczenie).

Наши услуги для частных лиц и их семей:

 • Консультации в области легализации пребывания и работы иностранцев.
 • Получение любого типа временного вида на жительство, карта временного вида на жительство, карта постоянного вида на жительство, карта долгосрочного резидента ЕС.
 • Помощь в оформлении документации для смены цели пребывания (работа/пребывание с иностранцем/иные обстоятельства/воссоединение семьи)
 • Выяснения статуса вашего дела.
 • Составление всех необходимых официальных писем/объяснений/заявлений/освядчений для ужонда.
 • Помощь в подготовке документации для получения номеров Pesel/Meldunek.

  Мы ответим на любые вопросы касательно вашей легализации!

698586678

legalizacja@meritumhr.pl