Publikacje

Dlaczego warto zatrudniać cudzoziemców?

Wielu pracodawców nie od dziś boryka się z niedoborami kadrowymi w swoich przedsiębiorstwach. Z czym to się wiąże? Niedotrzymywanie terminów realizacji usług, obniżenie jakości, brak

Tragiczna sytuacja w polskich szpitalach!

W 2021 r. zanotowano znaczny wzrost zapotrzebowania na wszelkie paliwa, również na gazziemny. Kraje, które uzależnione są od dostawcy ze wschodu, głównie Rosji, muszą liczyć

28.11.2020r została znowelizowana ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Wprowadzone zmiany regulują w istotny sposób kwestię dostępu do zawodu lekarza i lekarza dentysty dla kandydatów spoza UE. Obecnie obywatele Ukrainy, Białorusi, Mołdawii czy np. Kazachstanu mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP na uproszczonych zasadach.

W zależności od uzyskanych kwalifikacji lekarze spoza UE mogą wnioskować do Ministra Zdrowia o udzielenie zgody na wykonywanie zawodu lekarza w trzech trybach, z których dwa adresowane są do lekarzy, którzy będą mogli udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid-19.
W najlepszej sytuacji znajdują się lekarze, którzy uzyskali dyplom specjalisty w danej dziedzinie medycyny w swoim kraju i mają co najmniej trzyletnie doświadczenie, w ciągu minimum 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku. Mogą oni podjąć pracę we wszystkich placówkach: szpitalach, przychodniach, prywatnych gabinetach. Przed złożeniem wniosku muszą mieć już wybraną placówkę, która zadeklarowała zatrudnienie, gdyż zgoda Ministra wydawana jest na określony zakres czynności, czas i miejsce zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że w decyzji Ministra wskazana jest placówka, w której lekarz będzie pracował i tylko w tej placówce może on udzielać świadczeń zdrowotnych.

W najlepszej sytuacji znajdują się lekarze, którzy uzyskali dyplom specjalisty w danej dziedzinie medycyny w swoim kraju i mają co najmniej trzyletnie doświadczenie, w ciągu minimum 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku. Mogą oni podjąć pracę we wszystkich placówkach: szpitalach, przychodniach, prywatnych gabinetach. Przed złożeniem wniosku muszą mieć już wybraną placówkę, która zadeklarowała zatrudnienie, gdyż zgoda Ministra wydawana jest na określony zakres czynności, czas i miejsce zatrudnienia. W praktyce oznacza to, że w decyzji Ministra wskazana jest placówka, w której lekarz będzie pracował i tylko w tej placówce może on udzielać świadczeń zdrowotnych.

Jest to nieoceniona korzyść dla pracodawcy. Lekarz zatrudniony w oparciu o taką decyzję musi podjąć zatrudnienie na podstawie o umowy o pracę. Ważne jest aby złożyć właściwy wniosek na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia.

Niestety bardzo często kandydaci składając samodzielnie dokumenty, mimo posiadanych kwalifikacji, składają niewłaściwy wniosek co skutkuje uzyskaniem zgody na wykonywanie zawodu lekarza, ale w placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na Covid -19.
Wyklucza więc to możliwość pracy w placówkach, które takiego statusu nie posiadają.

Istotną kwestią jest również potwierdzenie wiarygodności dokumentów. Dyplomy lekarza i lekarza specjalisty muszą posiadać tzw. apostille, który jest „dowodem” ich legalności. Lekarz ubiegający się o możliwość zatrudnienia na zakres czynności w swojej specjalizacji musi również przedłożyć szczegółowy program specjalizacji celem weryfikacji możliwych różnic programowych.

Znajomość języka polskiego – czy jest konieczna?

O ile Minister Zdrowia obliguje osoby ubiegające się o możliwość wykonywania zawodu lekarza na terenie RP do złożenia stosownego oświadczenia o znajomości języka polskiego, o tyle faktycznie żadna placówka nie zatrudni lekarza, którego znajomość języka polskiego jest niewystarczająca do swobodnego porozumiewania się z pacjentami. Zakładając jednak, że o zgodę na wykonywanie zawodu lekarza ubiegają się osoby, które ukończyły Medycynę można domniemywać, że nauka języka polskiego nie powinna być barierą nie do pokonania.

Czas rozpatrywania wniosku to 1-3 miesięcy i jest to faktyczny czas kiedy lekarz może opanować język polski w stopniu komunikatywnym zakładając oczywiście, że ma opanowany poziom co najmniej podstawowy.

 

Jakie formalności leżą po stronie podmiotu, który chciałby takiego lekarza zatrudniać?

Wyspecjalizowane agencje przeprowadzają placówki przez proces zatrudnienia lekarza cudzoziemca przy minimum formalności.

Po stronie pracodawcy pozostaje jedynie wystawienie deklaracji zatrudnienia dla kandydata, potocznie zwanej promesą, która zawiera zakres czynności jakie będzie wykonywał, czas i jednostki w których będzie udzielać świadczeń.

Lekarz, który uzyskał zgodę na wykonywanie zawodu na terenie RP w trybie uproszczonym może pracować przez okres 5 lat. Po upływie tego czasu zgoda wygasa, a lekarz nie może już ponownie ubiegać się o możliwość wykonywania zawodu w tym samym trybie.

Ustawa skonstruowana jest tak, aby dać lekarzom czas na potwierdzenie swoich kwalifikacji przez nostryfikację dyplomu. W momencie zakończenia tej procedury lekarz nabywa prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie RP bezterminowo. Procedura musi zostać zakończona i decyzja wydana przed upływem 5 lat od wydania prawa wykonywania zawodu na zasadach uproszczonych. Jeśli lekarz specjalista zakończy procedurę nostryfikacji dyplomu np. w 3 roku pracy, jego prawo wykonywania zawodu na zasadach uproszczonych wygasa. Nabywa wtedy prawo wykonywania zawodu bezterminowe.

Kwestia opiekuna lekarza – co to oznacza w praktyce?

Ustawa przewiduje opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie na okres 1 roku. Jednak w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lekarz z potwierdzonym tytułem specjalisty może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu pod warunkiem, że przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia na terenie RP wykonuje zawód pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

Zatrudnienie lekarzy spoza UE jest obecnie opcją, która umożliwia placówkom medycznym uzupełnienie braków kadrowych, z którymi borykają się już od dłuższego czasu.

Warto zaufać specjalistom ds. zatrudnienia cudzoziemców, aby mieć pewność, że procedura zostanie przeprowadzona prawidłowo.